Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer zich ziek meldt gelden er allerlei (wettelijke) verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer. Het uitgangspunt is dat de werkgever gedurende twee jaren het loon van de zieke werknemer doorbetaalt (70% van het bruto maandloon). Bovendien draagt de werkgever de zorg voor de re-integratie. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte gaat daarom gepaard met re-integratieplichten.

Van de werknemer wordt verlangd dat hij meewerkt aan zijn re-integratie. Dat betekent dat de werknemer gevolg moet geven aan redelijke voorstellen van de werkgever, mee dient te werken aan het opstellen van een plan van aanpak en gehouden is, passende arbeid te verrichten. De werknemer dient zich actief op te stellen en waar mogelijk zelf met voorstellen over zijn re-integratie te komen.  De voorgeschreven volgorde is dat eerst wordt geprobeerd, werknemer te laten re-integreren in de eigen functie. Als dat niet mogelijk is, komt re-integratie in een andere functie maar binnen het bedrijf van de werkgever aan de orde. En als ook dat niet mogelijk is wordt werknemer te werk gesteld bij een ander bedrijf. Indien een werknemer weigert de opgelegde verplichtingen na te komen, hoeft de werkgever hem niet langer het loon te betalen. Als de werknemer blijft weigeren, zal de werkgever de kantonrechter zelfs kunnen verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De werkgever moet zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratie aanpak. De werkgever is daarbij verplicht zich te laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de gezondheid van de werknemer en adviseert de werkgever over de te zetten stappen in de re-integratie. Bent u werkgever en wordt u geconfronteerd met een loonsanctie van het UWV? Of bent u het niet eens met de adviezen van de bedrijfsarts of inzet van de zieke werknemer? Voor advies en bijstand kunt u bij ons terecht.

Tot slot: indien de zieke werknemer na twee jaren ziekte het werk niet (volledig) heeft hervat, volgt een WIA-beoordeling. Het UWV toetst dan de re-integratie-inspanningen van de werkgever aan de verplichtingen uit de wet- en regelgeving. Blijkt na deze beoordeling dat de werkgever de re-integratieverplichtingen onvoldoende is nagekomen dan kan het UWV een sanctie opleggen. Zijn de re-integratieverplichtingen voldoende vervuld, dan kan de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV worden opgezegd. Daarbij is wel van belang dat de werknemer zijn eigen werk niet kan doen, er geen ander passend werk voorhanden is en de werknemer niet binnen een half jaar zal herstellen.

Voss Advocaten Ermelo
Neem contact met ons op

Meer rechtsgebieden