Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling

VOSS zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u deze eerst voor te leggen aan uw behandelend advocaat, die in overleg met u zo spoedig mogelijk een oplossing voor het ontstane probleem probeert te vinden.

Klachtenfunctionaris/indiening klacht
Indien u met de behandelend advocaat niet tot een oplossing komt kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan VOSS. De klacht zal behandeld worden door mr. Paul van Oss, de klachtenfunctionaris van VOSS. De cliënt dient zijn klacht aan VOSS voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

VOSS handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.  

Niet tevreden met resultaat

Mocht de afhandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris niet tot uw tevredenheid zijn dan kunt u bij de Nederlandse Orde van Advocaten een klacht indienen. De klachtenprocedure vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten op www.advocatenorde.nl