Klachten- en geschillenregeling

VOSS zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht.
VOSS neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst met VOSS aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, dient de klacht in een klachtprocedure bij VOSS te worden behandeld In die interne klachtenprocedure wordt tevens met de cliënt besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
De cliënt dient zijn klacht aan VOSS voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
VOSS handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. Indien de klacht binnen de genoemde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van VOSS voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,–.
VOSS kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, ook indien geen sprake is van een geschil als bedoeld in artikel 33. Dit laat onverlet de bevoegdheid van VOSS om vorderingen ter zake van onbetaalde declaraties waarover geen geschil bestaat voor te leggen aan de burgerlijke rechter.
De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Het Reglement kan worden opgevraagd bij: http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2186/advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te (2591 XR) ’s-Gravenhage aan de Bordewijklaan 46 (postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag) en bereikbaar op telefoonnummer 070-3105310 en faxnummer 070-3658814.
De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de volgens de wet bevoegde rechter. Voor consumenten geldt echter dat zij gerechtigd zijn om binnen één maand, nadat VOSS zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, schriftelijk aan VOSS kenbaar te maken dat zij beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiezen. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de overeenkomst van opdracht tussen VOSS en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.