Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden VOSS Advocaten

VOSS Advocaten, hierna ook “VOSS”, is de handelsnaam waaronder de maatschap VOSS Advocaten (KvK 88747042) en Advocatenkantoor Van Haaften (KvK 76601587) naar buiten treden. Deze beide entiteiten aanvaarden ieder voor zich en voor eigen rekening en risico opdrachten. Voor opdrachten, verleend aan mr. Dé van Haaften is Advocatenkantoor van Haaften opdrachtnemer, voor opdrachten verleend aan mr. Rick Smit en mr. Paul van Oss is de maatschap VOSS Advocaten de opdrachtnemer.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten aan VOSS verstrekken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt’, wordt daaronder mede verstaan ‘de opdrachtgever’, wanneer namens of ten behoeve van de cliënt opdracht aan VOSS is verstrekt.
 
Opdrachten

Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer deze door VOSS schriftelijk dan wel mondeling is bevestigd. De cliënt stemt ermee in dat VOSS in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart VOSS tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door VOSS ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

VOSS zal pas na overleg met de cliënt derden inschakelen. VOSS zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derden.

VOSS zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

VOSS zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De cliënt verleent aan VOSS toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door VOSS verwerkt met het oog op de uitvoering van de opdracht en ter voldoening aan wettelijke (bewaar)plichten. Daarnaast kan VOSS persoonsgegevens verwerken voor het doen van informatieve en commerciële aanbiedingen aan cliënten. VOSS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij daartoe op grond van de wet of in het kader van de uitvoering van de opdracht genoodzaakt is.

De cliënt zal aan VOSS steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De cliënt zal VOSS van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

VOSS is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. VOSS is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. VOSS is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door VOSS gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart VOSS tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door VOSS van de betreffende bepalingen.
 
Declaratie/honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan VOSS honorarium, al dan niet vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten worden verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën, etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.

Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten worden verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.

Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan VOSS toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.

VOSS is gerechtigd het voor de cliënt toepasselijke uurtarief jaarlijks te wijzigen. Bij wijziging van het toepasselijke uurtarief, zal VOSS de cliënt daar ten minste één (1) maand voor het ingaan van deze wijziging schriftelijk over informeren.

VOSS is gerechtigd een voorschot op het honorarium en de (verwachte) verschotten in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

Het honorarium zal regelmatig, in beginsel maandelijks, tussentijds worden gedeclareerd.
 
Betaling

Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, opschorting, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.

Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

Indien VOSS zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de kosten wegens de genomen invorderingsmaatregelen, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s) heeft VOSS naast de genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. VOSS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die de cliënt lijdt als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
 
Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van VOSS en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door VOSS gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VOSS in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 20.000,– en jegens derden beperkt tot € 5.000,–.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan omzet- en winstderving en/of gemiste besparingen, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van VOSS.
 
Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na beëindiging van de zaak bewaard en staat, tegen vergoeding van de door VOSS te maken kosten, ter beschikking van de cliënt. VOSS is gerechtigd na verstrijken van deze termijn alle dossiers en gegevens, gegevens die in eigendom toebehoren aan de cliënt en/of derden daaronder begrepen, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen. Administratieve gegevens (de financiële administratie van VOSS) worden zeven (7) jaar bewaard.